Ξεκινώντας το Project

Είναι ανάγκη να τονισθεί η «κούραση» του υφιστάμενου τουριστικού μοντέλου του «παραθεριστικού τουρισμού αναψυχής» και η ανάγκη προσαρμογής του, ή τουλάχιστον συμπλήρωσής του. Θα πρέπει να επισημανθεί αφενός η τάση για αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των τουριστών και αφετέρου η τάση για εντατικοποίηση της προώθησης των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τους τουριστικούς προορισμούς.

Οι γενικές υποδομές και οι τουριστικές εγκαταστάσεις σαφώς φαίνεται να βοηθούν την ανάπτυξη των παραδοσιακών μορφών τουρισμού και στο μέτρο που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή ταυτότητα των άλλων μορφών , συντείνουν για να προσελκύσουν τουρίστες νέων μορφών τουρισμού.

Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των τουριστών, τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών, είναι αυξημένες και η ποιότητα παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της προσέλκυσης του τουρίστα και στην διατήρηση της καλής εντύπωσης που πρέπει να του μείνει μετά το πέρας του ταξιδιού του.

Με τουριστικά δεδομένα, στην Ελλάδα έχουμε περιοχές 3 ταχυτήτων:

 • Περιοχές τουριστικά ανεπτυγμένες, με διεθνή τουριστική ταυτότητα.

 • Περιοχές «υπό τουριστική ανάπτυξη», γνωστές κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό και μερικές και στο εξωτερικό.

 • Περιοχές με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, με ενδιαφέροντα αξιοθέατα και με φυσικό πλούτο, που βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο τουριστικής ανάπτυξης.

Στην περίπτωση του DeTour Project, μελετώνται 2 περιοχές που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία.

Η πορεία του τουρισμού στις δύο αυτές περιοχές πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι μεν αποδοτική αλλά μπορούμε να επισημάνουμε ότι σαφώς μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Από τις επαφές και την διερεύνηση που έχει γίνει, από την ομάδα έργου, έχουν επισημανθεί κάποιοι προβληματισμοί (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γνωστοί), μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

 1. Ελλείψεις σε είδη υποδομών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 2. Μικρή τουριστική σεζόν.

 3. Διαφοροποίηση αγορών μεταξύ των περιοχών.

 4. Εξάρτηση των περιοχών από διεθνείς tour operators.

 5. Ελλιπής τουριστική προβολή.

 6. Τουριστικές υπηρεσίες μεταβαλλόμενες και σε αρκετές περιπτώσεις με ελάχιστη βαρύτητα στην ποιότητα.

 7. Ανάγκη διασφάλισης της ικανοποίησης των τουριστών, κατά την διάρκεια της παραμονής τους αλλά και μετά την αναχώρησή τους.

 8. Ανεπαρκής και καθυστερημένη πληροφόρηση για τις συγκοινωνίες.

 9. Ανεπάρκεια κατάρτισης προσωπικού σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 10. Δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ΟΤΑ.

 11. Προβλήματα ανταγωνισμού.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή των απόψεων και των εμπειριών 5 κατηγοριών εμπλεκομένων στην τουριστική δραστηριότητα:

 1. Εκπροσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 2. Εκπροσώπων Τοπικών Φορέων.

 3. Οργανώσεων καθώς και εκπροσώπων τοπικών επιχειρηματιών.

 4. Κατοίκων.

 5. Τουριστών.

Η έρευνα πεδίου αφορά σε θέματα σχετικά με την παρούσα κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή τους, την τουριστική προβολή και προώθηση της περιοχής τους καθώς και τις προσδοκίες τους για το μέλλον, ενώ στο επίπεδο των τουριστών η εικόνα που αποκόμισαν από την συγκεκριμένη περιοχή, το ταξίδι τους, τα προβλήματα και τις εντυπώσεις τους.

Προκειμένου να συλλέξουμε τα απαιτούμενα στοιχεία για την σημερινή κατάσταση και τις συνθήκες τουριστικής δραστηριότητας και στις 2 περιοχές, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες συναντήσεις και πάρθηκαν συνεντεύξεις από τους ΟΤΑ, τους επαγγελματικούς φορείς, τους επαγγελματίες αλλά και από τους κατοίκους, στις οποίες εξετάζονται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα αλλά και οι προσδοκίες τους, ενώ παρατίθενται επίσης αξιόλογες προτάσεις από τους εκάστοτε υπευθύνους. Στις συνεντεύξεις αυτές κατεγράφησαν απόψεις και εμπειρίες ανθρώπων ειδικών σε θέματα τουρισμού της περιοχής τους.

Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, η ομάδα επισκέφθηκε και τις δύο περιοχές με ερωτηματολόγια, προκειμένου να συμπληρωθούν μαζί με τους ερωτηθέντες και να καταγραφούν οι απορίες τους, οι παρατηρήσεις τους, ακόμα και οι ιδέες τους.

Εκτός από τον ποσοτικό χαρακτήρα που έχει η έρευνα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, προκειμένου να καταγραφούν όλες οι απόψεις και να μην παραληφθεί καμία γεωγραφική περιοχή του νομού.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s